A.J. de Bull

A.J_de_bull

Abraham Johannes de Bull, geboren. te Amsterdam. 11 december 1823, opgeleid voor den handel, wijdde later zijne krachten aan de dagbladpers, en was vele jaren redacteur en uitgever van de Amsterdamsche Courant, waarin een menigte artikelen over binnen en buitenlandse. staatkunde, kunst en letteren van hem voorkomen, totdat dit blad (1883) in andere handen overging.Vooral zijn gedicht De Ledige Stoel, 1842, werd overal voorgedragen; ook Eduard III voor Calais. Levensbericht van Dr. H.C. Rogge.Hij schreef: Een beeld der toekomst, romantisch gedicht, 's-Hage 1849; De val van Jeruzalem, treursp. (met Mr. J. van Lennep), Amst. 1850.Schreef 1869 een Levensschets van Jacob v. Lennep. Als dichter wilde hij in plaats van de Roomse ‘Petruskerk’ en van de Hervormde ‘Pauluskerk’ een algemene ‘Johanneskerk’. Zijne gedichten, in jaarboekjes en tijdschriften verspreid, werden vele malen bijeenverzameld herdrukt, en zijn ten laatste compleet uitgegeven te Schiedam, prachtuitgave 1882, volksuitgave 1886. Zijne novellen, schetsen en enige opstellen van aesthetischen aard, zijn, na verscheidene herdrukken, verzameld onder den titel: Velerlei., Schiedam 1876. Voorts is of was de Bull medeoprichter van De Spektator, (1848), medewerker aan Tijdspiegel, Gids, Kunstkroniek, enzovoort. Hij maakte zich ook vóór de uitgave zijner werken, reeds door de voordracht algemeen bekend.