Begraafplaats Baarn

Teunis Pluim

t.pluim

De heer Teunis Pluim werd op 8 januari 1864 te Renswoude geboren en ontving van 1878 tot 1882 zijn opleiding als onderwijzer aan de normaalschool te Amerongen.Terwijl hij studeerde, was hij van 1879 tot 1882 als kwekeling verbonden aan de openbare school te Renswoude.Feitelijk is zijn onderwijsloopbaan dus in 1879 begonnen, zodat hij precies 50 jaar bij het openbaar onderwijs werkzaam is geweest.In 1882 slaagde de heer Pluim voor onderwijzer.Twee betrekkingen werden hem aangeboden, één te Utrecht en éeén te Amerongen.Hij koos voor Utrecht, doch aangezien hem het stadsleven niet beviel, ging hij na verloop van één jaar naar Hoogland, waar hij drie jaar in functie bleef.15 juli 1886 trad hij als onderwijzer aan de oosterschool in functie.Deze betrekking vervulde hij tot 15 april 1904, met ingang van die datum werd hij benoemd tot hoofd van de westerschool die op die dag geopend werd.Bijna vijfentwintig jaar is de heer Pluim als hoofd deze school werkzaam geweest.Onder grote belangstelling herdacht hij in 1911 dat hij vijfentwintig jaar als leraar actief was in Baarn.In 1929 ging hij met pensioen.Hij was een der oprichters der Baarnse gymnastiek- en schermverening.(bg en sv)Lange tijd had hij zitting in het bestuur van deze vereniging waarvan hij, gedurende enige jaren, de functie van voorzitter vervulde.Veertien jaar lang vervulde de heer Pluim het secretariaat van departement Baarn der maatschappij tot nut van het algemeen.Onder zijn secretariaatschap werd de nutstekenschool gesticht.Van de floralia-vereniging was hij sinds de oprichting de ijverige secretaris.Steeds was hij hulpvaardig en bereid om anderen met zijn kennis, speciaal op het gebied van historie, van dienst te zijn.In 1929 werd hij door de raad van Baarn belast met de opsporing van stukken en voorwerpen van historische betekenis.Hij overleed op 21 oktober 1931.Zijn verdiensten als historicus werden erkend door zijn benoeming tot lid van de ouheidkundige vereniging Arnhem, van het historisch genoodschap te Utrecht, en van de oudheidkundige vereniging oud-Utrecht.De vereniging oud-Ede bood hem het ere lidmaatschap aan.Als Schrijver van boeken heeft hij een grote bekendheidverworven, terwijl in de loop der jaren vele bijdragen van zijn hand in verschilende bladen en periodieken verschenen.Na zijn overlijden verscheen zijn standaardwerk Uit de geschiedenis van Baarn.Een comité uit de burgerij, waarvan Jhr Mr. G. C. J. van Reenen, burgemeester, erevoorzitter en Jhr. Ir. F. E. P. Sandberg, wedhouder van onderwijs, voorzitter was, heeft zorg gedragen voor het monument op zijn graf.

terug naar de levensberichten
© 1999 -

Deze site is particulier bezit en samengesteld door: Albert Naber