Je leven was een vogelvlucht, de grote trek is begonnen.

"De boeien zijn gebroken, de band is gelegd".

"Nu je onze handen niet meer aan kunt raken, Raak je ons hart nog duidelijker aan".

Voor altijd in ons hart
Zij leven voort in ons hart

Jou te moeten missen die voor ons onmisbaar is

We blijven altijd van je houden en je zult in ons hart blijven voortleven

De toekomst is geen vast gegeven. De mens maakt haar zelf door hun beslissigen die berusten op hun eigen vrije wil

Een mens te zijn op deze aarde in deze wereldtijd, dat is de dood aanvaarden de vrede en de strijd.

,,Geen zaterdag zo kwaad........."

,,Zijn leven was rijk aan liefde en goedheid".

Mammie, zo lief, zo mooi, zo wijs, en zoveel gegeven

hier ligt onze rots in de branding

Onze ster......... twinkelt ons toe van ver en toch dichtbij.

Haar liefde was groter dan de zon Zij bracht licht en warmte in ons leven Nu zij onder gaat is er schaduw

Een rups die zielsgraag vlinder was geweest. Bleef levenslang een kruipend en traag beest. Hij boog zijn kop voor "t onweerlegbaar feit: een rups blijft rups in alle eeuwigheid. Toen ouderdom hem dit te kennen gaf bereidde hij zijn huis en spon zijn graf. Hij wist zich wereldwijs en levensmoe: hij deed de laatstekier behoedzaam toe. Vaarwel, ijdel geluk van groen en zon, wat deerd het nog, dat ik niet vliegen kon? Hij dacht zich vrijgemaakt van elke waan, die hem zijn rust had in de weg gestaan. Maar droomde toen de dood zijn leven ving, dat hij op vlindervleugels zwerven ging.

Jezus weende om ................... Hij zal genade en eere geven.

Ik zal mijn mond niet opendoen want gij hebt dat gedaan. ps.39:10b

De liefde is sterker dan de dood Hetzij wij dan le
ven, hetzij wij sterven, wij zij des heren

Werp al uw bekommernissen op hem, Hij zorgt voor u. 1petrus 5:7

Schrijf, zalig zijn de doden die in de here sterven, van nu aan.

Een vreugde der gansche aarde.

Tot dat hij komt!

Er is een land van louter licht.

Gelooft zij de God en vader van onze heer,Jezus christus. 1 petr 1:3a

In hun heer en heiland zijn ontslapen ......

Here gij doorgrond en kent mij.

Uwe goedertierenheid, heer zij over ons gelijk wij op u hopen.

Daar is de meester en hij roept u.

God schenkt als genade gave eeuwigheidsleven in christus jezus onzen heer.

Jezus is mijn heer en koning.

Ik weet aan wie ik mij vertrouwe.

God zij met jullie.

Went u naar mij toe; wordt behouden.

Hetzij wij leven hetzij wij sterven wij zij des heren. rom 14:7,8

Bij u ben ik veilig en geborgen.ps91

God nam op zijn tijd tot zich.

Jezus stierf ook voor mij.

Christus droeg den vloek ook voor mij: 'k ben van dood en zonde vrij.

Uw bewaarder slaapt niet.

.........Maar die den wil gods doet blijft in der eeuwigheid.

Die in mij gelooft, heeft het eeuwig leven.

Vertrouwt op de heere voor immer, want de heere heere is een eeuwige rots.

Alleen die u verwachten worden niet beschaamd. ps 25:3a

Mijn God ik zal u eeuwig loven.ps 52-7(ber)

Eens zien wij elkaar weer.

Tel u zegeningen een voor een.

Zalig de reinen van hart zij zullen God zien.

Jezus komt!

Gelijk het gras was jou kortstondig leven.

Dit weet ik, dat God met mij is.

En hunne ogen opheffende, zagen zij niemand dan jezus alleen. math 17:8

Haar ogen waren gericht op Jezus.

Mijn genade is u genoeg.

"Rust mijn ziel uw god is koning".

Eeuwige vlam van liefde.

Maar de meeste van deze is de liefde.1cor13:13

"Vrees niet, want ik ben met u".

De tijd valt lang voor hen die waken maar god zal samen wakker maken die hij gescheiden tot zich riep.

Dan ga ik tot Gods altaren.ps43

Mijn hulp is van de Heere.

"Wij dan, gerechtvaardigduit het geloof hebben vrede met god door onze here Jezus Christus".rom5:1

Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de geest keert weer tot God die hem geschonken heeft.pred.12:5en7

Uit de schemer naar het licht.

Uw wegen zijn niet mijn wegen.

"Het leven is de kruisbanier dragen tot in Gods handen".

Wie God bewaart, is we bewaard.

Zalig zijn de zachtmoedigen. ps37:1

Mijn ziel dorst naar God. ps42

God gedenkt zijn woord.

Ons schild en ons vertrouwen zijt gij o God mijn heer.

En nu, wat verwacht ik, o Heere mijn hoop, die is op u.

Ziet des heren oog is over hem die vrezen.

Jezus alleen.

O God , die droeg ons voorgeslacht, in nacht en storm gebruis. Bewijs ook ons uw trouw en macht, wees eeuwig ons tehuis..

Vader!Ik wil, dat, waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijne heerlijkheid mogen aanschouwen.

Totdat hij komt.

Ken hem en in al uw wegen en hij zal u paden recht maken.

Alleen God weet waarom.

God vergist zich nooit.

Op arends vleugelen gedragen.

Laat mij verblijven bij de eeuwige goden.

Velig in Jezus armen.

Uw woord is mij een lamp voor mijne voet. ps. 119:53

Wie in mij gelooft, zal leven ook al is hij gestorven. joh. 11:25

En de geest keert weer tot de God die hem geschonken heeft.

Werp al uw zorg op hem want hij zorgt voor u. 1 petrus 5:7

Geborgen bij God.

De Heer is mijn herder.

God heb ik lief want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. ps 116

De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.

Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem, die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer; wanneer de wind zich over 't veld laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren men kent en vind haar standplaats zelfs niet meer.

Zalig die in Christus sterven. De dooden die den hemel erven. Wien hy een woning heeft bereid ontwaken in onsterflykheid. ( geschreven rond 1900 )

Jezus, uw verzoened sterven is het rustpunt van mijn hart.

De eeuwige God zij u een woning.

Hij is verlost, God heeft hem wel gedaan.

" 'k zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht".

Wie in mij gelooft heeft het eeuwige leven. joh.6:47

In het kruis zal ik eeuwig roemen.

Bij u schuil ik.

De Heer is hun herder.

Liefje voor eeuwig bij de Here Jezus. Daar zullen wij elkaar weer zien.

Maar ik en mijn huis zullen de Heer dienen. Jozz.4:15

Want u komt de belofte toe en uwen kinderen

Tot den dood toe zal God ons leiden. ps 48:15

Hij wenste wel ontbonden te worden om bij, Christus te zijn.

Ja het werk onzer handen, bevestigen dat ps.90:17

Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen met God.

want ik leef en gij zult leven. joh14:20

Het stoffelijk overschot van onze lieve in Jezus ontslapen.

Wij geloven in de opstanding der dooden en een gelukkig weerzien. door de genade van Jezus Christus.

Zij zijn niet waarlijk heen gegaan, die in ons harte leven.

Doorgrond en ken mijn hart o Heer.

Ik weet aan wie ik mij vertrouwe.

Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht.

Hij gedenkt voor eeuwig zijn verbond.

Het leven is mij bereid.

Uit genade zijt gij zalig geworden.

Zijn taak was zon brengen.

Eeuwig straalt uw licht voor mij want die het belooft heeft is getrouw.

Mijne kracht wordt in zwakheid volbracht.

En daar is geen nacht.

Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.

Vrees niet, geloof alleen.

Maar 't was hem goed zijn zalig lot, nabij te wezen bij zijn god.

Jezus uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart.

God is liefde zalig de doden die in de Here sterven.

Niets anders is in waarheid de "dood" die ons onzichtbare uit het zichtbare bevrijdt.

Een pelgrim is teruggekeerd terug van d' and'ren oever.

Daar is de meester hij roept u.

Ik zal u opnemen en ik zal dragen en redden. Jes :46-4

In het huis mijns vader zijn vele woningen. joh 14:2a

Op weg naar een beter leven; het hemels vaderland.

Zie ik heb U in mijn handpalmen gegrift.

Als god heeft toegelaten dat er schaduw is, dan is dit om het licht beter te doen uitkomen.

Ik weet dat mijn verlosser leeft. jos19-25

Ik geloof de opstanding van het vlees en een eeuwig leven.

Rust mijn ziel uw God is koning.

Wees maar niet bang, zegt gij, hier is mijn hand.

De eeuwige god is uw een woning en onder u zijn eeuwige armen.

Ik heb u bij uw naam geroepen , gij zijt mijn.

In uw hoede zijn zij welgeboren tot op de jongste dag.


©1999 - Albert Naber.